fbpx

Algemene Voorwaarden Letsel020

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Letsel020: de besloten vennootschap Letsel020, ook wel aangeduid met “het kantoor”, met inbegrip van de daaraan verbonden letselschadejuristen en overige medewerkers, die voor Letsel020 werkzaam zijn.
 2. Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft aan Letsel020 tot het verrichten van diensten.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst waarbij een cliënt aan het kantoor of de letselschadejusrist de opdracht geeft om bepaalde juridische werkzaamheden te verrichten en het kantoor deze opdracht aanvaard.
 4. Honorarium: De kosten die het kantoor in rekening brengt voor de te verrichten juridische werkzaamheden.
 5. Verschotten: elke vergoeding van te specificeren kosten zoals griffierecht, reis-en verblijfkosten, taxatiekosten, deurwaarderskosten, kosten voor het opvragen van medische informatie, de kosten van het opvragen van een medisch advies etc., alsmede elke vergoeding van niet te specificeren kantoorkosten zoals porti, telefoon, fax, kopieerkosten e.d.
 6. Klacht: elke negatieve reactie van de cliënt over de uitvoering van een opdracht, de naleving van een overeenkomst, of de dienstverlening door Letsel020.
 7. Geschil: de blijvende onenigheid tussen cliënt en het kantoor met betrekking tot een eerder ingediende klacht.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Letsel020 en cliënt, voor zover door partijen daarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk wordt afgeweken.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeen­gekomen en hebben alleen betrekking op de opdracht waarvoor deze zijn overeengekomen, niet op eerdere of latere opdrachten.

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst van opdracht

 1. De overeenkomst van opdracht tot het behartigen van belangen betreffende de geleden en te lijden schade ten gevolge van het ongeval van de cliënt, komt tot stand door aanvaarding van de door cliënt verstrekte opdracht.
 2. De aanvaarding van de opdracht geschiedt schriftelijk door ondertekening van de overeenkomst van opdracht door de schadebehandelaar of door schriftelijke bevestiging van de aanvaarding van de opdracht per brief, fax of e-mail.

Artikel 4 – Uitvoering overeenkomst

 1. De uit de overeenkomst wederzijds voortvloeiende verplichtingen gelden vanaf de schriftelijke bevestiging door Letsel020 aan cliënt.
 2. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt.
 3. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, bepaalt Letsel020 welke schadebehandelaar de opdracht uitvoert.
 4. Gedurende de uitvoering van de opdracht kan (tevens) een andere schadebehandelaar van Letsel020 een gedeelte van de werkzaamheden of de behandeling van de zaak overnemen, indien daartoe naar het oordeel van Letsel020 aanleiding is. Cliënt verklaart daartegen geen bezwaren te hebben.
 5. Indien dat, naar het oordeel van Letsel020, in het belang is van een goede nakoming van de overeenkomst, heeft Letsel020 het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 6. De overeenkomst houdt een inspanningsverbintenis voor Letsel020 in en geen resultaatsverbintenis. Een overeenkomst wordt door of vanwege het kantoor naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van het kantoor mag worden verwacht uitgevoerd.

Artikel 5 – Verplichtingen cliënt

 1. Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Letsel020 aangeeft, of waarvan cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan het kantoor worden verstrekt. Cliënt garandeert dat alle verstrekte gegevens en informatie juist, volledig en waarheidsgetrouw zijn. Letsel020 heeft recht op een schadevergoeding – gelijk aan de uren besteedt door de schadebehandelaar aan de zaak van cliënt – door de cliënt als het gevolg van, maar niet beperkt tot, onjuiste gegevens of informatie verstrekt door de cliënt, vanwege het gebrek aan medewerking van de cliënt of door frauduleus handelen van de cliënt .
 2. Indien de in het vorige lid bedoelde en voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan het kantoor zijn verstrekt, heeft Letsel020 het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 3. Indien bij of na het sluiten van de overeenkomst zou blijken dat de cliënt foutieve, onjuiste of onware informatie aan Letsel020 heeft verschaft of in strijd heeft gehandeld met deze Algemene Voorwaarden dan is Letsel020 gerechtigd de overeenkomst terstond te beëindigen.

Artikel 6 – Inzage, afgifte en afschriften

 1. De cliënt is te allen tijde gerechtigd om op vooraf schriftelijk verzoek het dossier in te zien ten kantore van de letselschadejurist. Inzage is kosteloos.
 2. Een dossier, of een gedeelte van een dossier, wordt niet dan aan de direct belanghebbende cliënt, of diens rechtverkrijgende, afgegeven.
 3. Afgifte van een dossier, daaronder begrepen geselecteerde stukken uit een dossier, geschiedt uitsluitend in persoon, tegen afgifte van een gespecificeerde en door de betrokkene ondertekende verklaring van overname en slechts dan nadat de identiteit van degene die afgifte verlangt is vastgesteld aan de hand van een algemeen geldig identiteitsbewijs.
 4. Afgifte kan uitsluitend plaatsvinden na het beëindigen van de werkzaamheden en het sluiten van het dossier.
 5. Indien de cliënt een afschrift wenst te ontvangen van het dossier, is hij hiervoor een vergoeding verschuldigd terzake kopieer- en administratiekosten van € 0,03 per pagina.

Artikel 7 – Honorarium en declaratie

 1. De kosten van uitvoering van de opdracht door de letselschadejurist omvatten uitsluitend honorarium inclusief verschotten. Alle te declareren uurtarieven worden jaarlijks geïndexeerd en zijn exclusief BTW en exclusief kantoorkosten, tenzij anders overeengekomen. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken, wordt het honorarium bepaald door de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief, dat jaarlijks wordt geïndexeerd. Letsel020 brengt haar cliënten voor de juridische bijstand geen kosten in rekening omdat Letsel020 deze kosten kan verhalen op de aansprakelijke verzekeraar.

Artikel 8 – Inschakelen van derden

 1. Bij het inschakelen van derden bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden aan Letsel020 zal Letsel020 zo mogelijk vooraf overleggen met de cliënt en bij de selectie de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. Letsel020 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door dat is uitgegaan van de door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor het kantoor kenbaar hoorde te zijn.
 2. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart Letsel020 tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Letsel020 ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden.
 3. Letsel020 is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van met betrekking tot de overeenkomst door derden verrichte werkzaamheden.
 4. Overigens is iedere aansprakelijkheid van Letsel020 voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Letsel020 te dier zake uitgekeerde of uit te keren bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
 5. Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van Letsel020 strekken ook ten gunste van werknemers en niet-ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van Letsel020.
 6. Alle aanspraken van cliënt vervallen twaalf maanden na het moment, waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten of andere rechten of bevoegdheden.

Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het is cliënt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan door of namens Letsel020 geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

Artikel 11 – Einde van de opdracht

 1. De opdracht eindigt door volbrenging. Het staat Letsel020 vrij elke opdracht tussentijds te beëindigen of de uitvoering op te schorten indien zij hiertoe in redelijkheid aanleiding ziet. In dat geval zal Letsel020 – naar eigen keuze – mondeling of schriftelijk verslag doen van haar bevindingen. Artikel 7:408 lid 2 BW wordt hierbij dan ook terzijde gesteld.
 2. Tussentijdse beëindiging of opschorting is in elk geval mogelijk (i) indien de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Letsel020 niet nakomt, (ii) indien de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren, surséance van betaling aanvraagt of zijn onderneming geheel of gedeeltelijk staakt of liquideert, (iii) indien Letsel020 op andere gronden vreest dat de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Letsel020 niet zal nakomen.

Artikel 12 – Archivering

 1. Letsel020 zal het tijdens de uitvoering van de overeenkomst gevormde dossier gedurende tenminste 5 jaar na beëindiging van haar werkzaamheden en sluiting van het dossier bewaren.
 2. De financiële gegevens worden tenminste gedurende 7 jaar bewaard.
 3. Net het verstrijken van de in het eerste lid genoemde periode is Letsel020 gerechtigd om het dossier te vernietigen.
 4. Op verzoek van de cliënt kan binnen de in het eerste lid genoemde termijn het dossier tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten worden gelicht uit het archief.
Call Now ButtonBel Ons!