fbpx

Disclaimer & Privacy

Wij respecteren uw privacy

Disclaimer voor www.letsel020.nl

Letsel020 B.V. (Kamer van Koophandel: 75570920) verleent je hierbij toegang tot www.letsel020.nl en nodigt je uit de hier aangeboden diensten af te nemen. Letsel020 B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan je mededeling te hoeven doen. Als je meer informatie wenst of vragen hebt over de disclaimer van onze site, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via e-mail op info@letsel020.nl

Beperkte aansprakelijkheid

Letsel020 B.V. spant zich in om de inhoud van www.letsel020.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht, geeft Letsel020 B.V. geen garanties over de volledigheid, betrouwbaarheid, en juistheid van de informatie op www.letsel020.nl. Letsel020 B.V. aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor onduidelijkheden, fouten, of onjuistheden.

De op www.letsel020.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Letsel020 B.V..

Elke actie die je onderneemt tegen de informatie die je op deze website vindt (www.letsel020.nl), is strikt op eigen risico. Letsel020 B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade, welke dan ook, als gevolg of in verband met het gebruiken van de Informatie op de website www.letsel020.nl.

Voor op www.letsel020.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Letsel020 B.V. nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Hoewel we ernaar streven om alleen kwalitatieve links te bieden, kan het zijn dat inhoud van deze links zonder kennisgeving worden gewijzigd en kunnen plaatsvinden voordat we de mogelijkheid hebben om ze te verwijdere

Auteursrechten

Alle informatie die op de Letsel020 B.V. internetsite www.letsel020.nl wordt aangeboden is en blijft eigendom van Letsel020 B.V.. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze informatie liggen bij Letsel020 B.V.. Het verhandelen, reproduceren, openbaar maken, of op andere wijze inbreuk maken op de bovengenoemde rechten is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Letsel020 B.V.

Toepasselijk recht en geschillen

Elke overeenkomst tussen de Bezoeker en Letsel020 wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands recht. Geschillen, die niet in der minne worden geschikt, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem.

Indien deze Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend of vernietigbaar mochten blijken, worden partijen geacht een regeling terzake overeengekomen te zijn, die in strekking en werking het meest aansluit bij het ontbonden verklaarde respectievelijk vernietigde (gedeelte van) deze Voorwaarden en die geen ontbinding rechtvaardigt respectievelijk niet vernietigbaar is.

Disclaimer E-mail

De informatie in door Letsel020 verstuurde e-mail en eventuele bijlage(n) (“attachments”) is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u een e-mail ten onrechte ontvangt, verzoekt Letsel020 u vriendelijk de afzender hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en het bericht, met inbegrip van eventuele bijlage(n) van uw computer te verwijderen en niet openbaar te maken. E-mails en eventuele bijlage(n) zijn volgens een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen, wat niet garandeert dat ze er volledig vrij van zijn. E-mail die vanuit of naar het e-mail adres van de afzender wordt gestuurd, kan door Letsel020 gelezen en bewaard worden. Alle opvattingen/opinies uitgedrukt in een vanuit Letsel020 verstuurde e-mail en eventuele bijlage(n) zijn die van het individu en niet noodzakelijkerwijs die van Letsel020. Letsel020 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige of ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor daarbij overgebrachte virussen.

Toestemming

Door onze website te gebruiken, stemt je hierbij in met onze disclaimer en gaat je akkoord met de voorwaarden ervan.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Call Now ButtonBel Ons!